دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

مدیران گروه دانشکده هنر و معماری

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

معماری دکترا

دکترا

دکتر خسرو موحد

معماری کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتر سید هادی کشمیری

معماری کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته

دکتر الهام تقی پور

معماری کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی نا پیوسته

دکترعلیرضا غیورفر

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

مهندس مرجان شهاب زاده

کارگردانی نمایش

کارشناسی

دکتر علیرضا بنیادی

موسیقی

کارشناسی

آقای رهبین

نقاشی

کارشناسی

دکتر ادهم

تربیت بدنی کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتر ترکفر

تربیت  بدنی کارشناسی

کارشناسی

دکتر ترکفر