دانشگاه آزاد اسلامی شیراز     راهنمای طبقات دانشکده :


 

 

 

 

طبقه زیرزمین

نمازخانه

بخش مرجع کتابخانه و سالن مطالعه

دفتر گروه نمایش

       

طبقه

همکف

دفتر رياست دانشكده

دفتر مدیر امور عمومی

آموزش دانشکده

دفتر امور دانشجویی

امور شهریه 

کتابخانه

 

 دفتر مدیر گروه معماری و شهرسازی

دفتر معاونت آموزشی

دفتر بسج

دانشجويي

اداره امتحانات

دفتركارشناس پژوهشي موسيق و نقاشي

دبیرخانه

اتاق

كنفرانس

 

طبقه اول

مرکز کامپیوتر

دفتر  مدير گروه موسیقی

دفتر مدير گروه تربیت بدنی

مدیر مدير گروه معماری

دفتر فرهنگ

دفتر

فن آوری

دفتر تربيت بدني فوق برنامه

طبقه دوم

دفتر مدير گروه نقاشی