دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 پرسنل دانشکده :

معاون آموزشی- دانشجویی دانشکده

دكتر علیرضا غیورفر

دکتری معماری

تلفن : 18-36412716 -071

 

 

رییس اداره آموزش

فرامرز کشتکار

کارشناس ارشد علوم تربیتی

تلفن : 18-36412716 -071

 ( داخلی  313)

 

 

رییس اداره پژوهش

ناهیدسادات قیومی حقیقی

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

 تلفن : 18-36412716 -071

 

 

رییس اداره مالی و امور شهریه

آقای عباس فر

کارشناس  ارشد حسابداری

تلفن : 18-36412716 -071

 ( داخلی 307)

 

 

رییس اداره دانشجویی

محمد رضا قاسمی

تلفن: 18-36412716 -071

 ( داخلی 303)

 

 

مدیر امور عمومی

هیبت الله رحیمی

کارشناسی تربیت بدنی

تلفن: 18-36412716 -071

 ( داخلی 321)

 

 

مسول فن آوری دانشکده

مرضیه دهقانی

کارشناس کامپیوتر

تلفن: 18-36412716 -071

 

 

 

مسوول بایگانی

مهدی ثمر

کارشناس

تلفن : 18-36412716 -071

 داخلی 311  

 

 

مسئول کتابخانه

شهبازعلی محمدی

کارشناسی ارشد کتابدا

تلفن: 18-36412716 -071

( داخلی 342)

 

 

کارشناس کتابخانه

خلیل علی نژاد

کارشناس

تلفن: 18-36412716 -071

داخلی 342

 

 

کارشناس آموزش

حسین ادریسی

کارشناس

تلفن: 18-36412716 -071

 ( داخلی 314)

 

 

کارشناس آموزش

الهام دشتیانه

دیپلم

تلفن: 18-36412716 -071

 ( داخلی 314)

 

 

کارشناس آموزش

مریم مریدی

کارشناسی ادبیات عرب

18-36412716 -071

 ( داخلی 314)

 

 

مسوول دبیرخانه

صدیقه صحراییان

دیپلم

تلفن: 18-36412716 -071

 ( داخلی 309)

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس پژوهش

آقای برزگر

تلفن: 18-36412716 -071

داخلی : 322