دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


معرفی دانشکده  هنر و معماری


تاریخ تاسیس دانشکده

1385

تعداد رشته موجود در دانشکده

6 رشته

تعداد دانشجویان فعال دانشکده

3070

تعداد اساتید هیات علمی دانشکده

49