دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 رشته های دانشکده هنر و معماری :نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

معماری

دکتری


دکتر خسرو موحد

معماری

کارشناسی ارشد


دکتر هادی کشمیری

معماری

کارشناسی پیوسته


مهندس الهام دهقاني

معماری

کارشناسی ناپیوسته


دکتر حامد مضطرزاده

شهرسازی

کارشناسی


دکتر هادی کشمیری

کارگردانی نمایش

کارشناسی


دکتر علیرضا بنیادی

موسیقی

کارشناسی


دکتر علی رادمان

نقاشی

کارشناسی

الهام ظریفکارفرد

تربیت بدنی

کارشناسی

دکتر ترک فر

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

دکتر ترک فر