دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تاریخ مصاحبه عملی رشته نمایش و کارگردانی1395-6-27


بسمه تعالی

مصاحبه عملی رشته نمایش و کارگردانی در تاریخ 95/7/6 و 95/7/7 ساعت 8 صبح و تاریخ مصاحبه عملی رشته موسیقی در تاریخ های 95/7/10 و 95/7/11 راس ساعت 8 صبح در دانشکده هنر و معماری انجام می پذیرد.

در ضمن به همراه داشتن ساز تخصصی برای رشته موسیقی الزامی میباشد و همچنین لازم به ذکر است داشتن هرگونه رزومه کاری در روز مصاحبه عملی الزامی است.