دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه زمانبندی دفاع در نیمسال دوم 94/95 دانشکده هنر ومعماری1395-5-20

برنامه زمانبندی دفاع در نیمسال دوم 94/95 دانشکده هنر ومعماری

ردیف

نام ونام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

نام استاد راهنما

تاریخ

ساعت

ناظر

1

امین کاراندیش

معماری

مهدی توکلی کازرونی

 

 

تا اطلاع ثانوی

2

زهره حسین آبادی

معماری

مهندس حمید سقاپور

1395/5/20

11:30

دکتر زهرا رحیمی

3

نگار باقری

معماری

مهندس حمید سقاپور

 

 

 

4

مرضیه نوروزی

معماری

مهندس حمید سقاپور

 

 

 

5

زهرا داس مه

معماری

مهندش حمید سقاپور

1395/5/25

11:30

مشروط به آزاد شدن کداستادراهنما

6

زهرا عبدی پور

معماری

دکتر علی اکبرحیدری

1395/5/25

11:30

علی اکبر جهانگرد

7

شادی بدیعی

معماری

دکتر طاهره نصر

 

 

تا اطلاع ثانوی

8

مهدی زارعی

معماری

دکتر طاهره نصر

1395/5/25

00:00

علی اکبر جهانگرد

9

امیررضا رحمن ستایش

معماری

دکتر مهسا فلاح نیا

 

 

 

10

آرمان رحمانی

مدیریت ورزشی

دکترحمید آروین

 

 

 

11

حجت ا... دارایی

مدیریت ورزشی

حمیدرضا صفری

1395/5/27

10

 

12

صدرا... عزیزی

مدیریت ورزشی

ولی نوذری

1395/6/28

10

 

13

علی روان آورد

مدیریت ورزشی

سیداحسان امیرحسینی

1395/6/28

11

 

14

علی یگانه

مدیریت ورزشی

سیداحسان امیرحسینی

1395/6/28

13

 

15

حمید رومینا

مدیریت ورزشی

سیداحسان امیرحسینی

1395/6/28

14