دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه زمانبندی دفاع در نیمسال دوم 94/95 دانشکده هنر ومعماری

dehghani

1395-2-28


برنامه زمانبندی دفاع در نیمسال دوم 94/95 دانشکده هنر ومعماری

ردیف

نام ونام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

نام استاد راهنما

تاریخ

ساعت

ناظر

1

سیده نجمه شریفی

معماری

دکترهادی کشمیری

1394/1/30

10

دکترلیلا جمشیدیان

2

سوسن زارعی

معماری

مهندس مهدی توکلی

1395/2/8

14

دکترزهرا رحیمی

3

علی محمد صداقت

معماری

دکترنیاز اسمعیلی

1395/2/22

14

دکترزهرا رحیمی

4

یاس قائم مقامی

مدیریت ورزشی

دکتر احمد ترکفر

1395/2/26

13

 

5

گیتا طاهری

مدیریت ورزشی

دکتر احمد ترکفر

1395/2/26

14

 

6

لیلا الماسی

مدیریت ورزشی

دکترلیلا جمشیدیان

1395/2/28

14

 

7

لیلدا سیار

مدیریت ورزشی

دکترلیلا جمشیدیان

1395/2/28

15

 

8

علی جاهد

مدیریت ورزشی

دکتر سیدمحمدعلی میرحسینی

1395/3/9

11

 

9

امیر تمیزکاری

مدیریت ورزشی

دکتر سیدمحمدعلی میرحسینی

1395/3/9

12

 

10

سیده فرشنه حسینی

مدیریت ورزشی

دکتر سیدمحمدعلی میرحسینی

1395/3/9

13

 

11

نگار باقری

معماری

 

1395/2/

 

 

12

مرضیه نوروزی

معماری

 

1395/2/