دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس سامانه پژوهشگر

dehghani

1394-12-1


از روز شنبه مورخ 94/11/24، فقط به آندسته از مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری نمره تعلق می گیرد، که استاد محترم راهنما اقدام به ثبت نام و تکمیل اطلاعات پژوهشی و بارگذاری مقالات خود و مقالات مستخرج، در سامانه پژوهشگر (به آدرس http://research.iaushiraz.ac.ir/fa/index.html) نموده باشند. بررسی مقالات در حوزه معاونت انجام و دانشجویان پس از یک هفته می توانند نسبت به اطلاع از نمره خود و سایر اقدامات برای درج نمره اقدام نمایند.