دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه زمانبندی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر ومعماری1394-11-13
نام ونام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

روز

ساعت

تاریخ

محمدحسین جوانمردی

معماری

دکتر تربیت جو

سه شنبه

9صبح

1394/10/29

مریم طالب زاده

معماری

دکترموحد

پنجشنبه

9صبح

1394/11/01

فاطمه اسدی

معماری

دکترمضطرزاده

پنجشنبه

11صبح

1394/11/01

آیدا نجاتی

معماری

دکترمضطرزاده

پنجشنبه

13ظهر

1394/11/01

رسا کشنی

معماری

دکترمعمارضیاء

پنجشنبه

14ظهر

1394/11/01

آناهیتا علوی نژاد

معماری

مهندس  توکلی

سه شنبه

13:30

1394/11/13

مژده فرفانی

معماری

دکتر نصر

سه شنبه

11:30

1394/11/13

عقیله شکفته

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

یکشنبه

17

1394/11/18

سیده راضیه دستغیب

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

یکشنبه

14

1394/11/18

مریم کاووسی

تربیت بدنی

دکتر محمدزاده

یکشنبه

10

1394/11/18

سکینه طاهرزاده

تربیت بدنی

دکترمیرحسینی

یکشنبه

9

1394/11/18

عادل فرزانه فر

تربیت بدنی

دکتر امید صفری

یکشنبه

11

1394/11/18

نرگس حیدری

تربیت بدنی

دکترامیرحسینی

یکشنبه

14

1394/11/18

حسن علی نژاد اصلی

تربیت بدنی

دکتر رفیعی

یکشنبه

15

1394/11/18

سارا صالحی خاتونی

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

یکشنبه

16

1394/11/18

عقیله شکفته

تربیت بدنی

دکترنوذری

یکشنبه

17

1394/11/18

علی فیلی

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

سه شنبه

16

1394/11/20

مهسا معمار

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

سه شنبه

9

1394/11/20

پریچهر تدین

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

سه شنبه

10

1394/11/20

فاطمه محمودی

تربیت بدنی

دکترمیرحسینی

سه شنبه

12

1394/11/20

سلطنت نوروزی

تربیت بدنی

دکترنوذری

سه شنبه

15

1394/11/20

مهسا معمار

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

سه شنبه

9

1394/11/20

سیده فرشته حسینی

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

سه شنبه

11

1394/11/20

سپهرقاسمی کفشگری

تربیت بدنی

دکتر حمیدصفری

سه شنبه

14

1394/11/20

رها رجبی کواری

تربیت بدنی

دکتر ترکفر

سه شنبه

17

1394/11/20

نرجس زرگری

معماری

دکترتربیت جو

شنبه

9

1394/11/24

لیدا سیار

تربیت بدنی

دکتر جمشیدیان

دوشنبه

9

1394/11/26

لیلا الماسی

تربیت بدنی

دکترجمشیدیان

دوشنبه

10

1394/11/26

امیدجشان زاده

تربیت بدنی

دکتر جمشیدیان

دوشنبه

11

1394/11/26