دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه های اجرایی هفته پژوهش دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز آذرماه13941394-9-22

برنامه های اجرایی هفته پژوهش دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 آذرماه1394

روزوتاریخ

ساعت

عنوان برنامه

سخنران/مجری

یکشنبه22/9/94

12-10

کارگاه کار با مصالح خشک (کناف)

مهندس طاهری

یکشنبه 22/9/94لغایت25/9/94

ساعات اداری

نمایشگاه آثار برتر دانشجویی( ماکت ،پوستر وطرح)

انجمن علمی دانشجویان  گروه معماری

سه شنبه24/9/94

10-12

سخنرانی (بررسی سیر تحول باغ سازی ژاپنی )

دکترکاوه فتاحی

سه شنبه24/9/94

15-13

سخنرانی (مهندسی ایرانی ، مهندسی فرهنگی)

مهندس گلناردهقانیان

سه شنبه24/9/94

17-15:30

سخنرانی( بررسی عوامل موثر برفوق برنامه ورزشی دانشجویان دختر)

دکترکاملیا عبدی

چهارشنبه25/9/94

12-10

کارگاه طراحی اسکیس و مسابقه عکاسی

اسماعیل موقر- افشین آریافر

چهارشنبه25/9/94

12-10

مسابقه دانشجویی( طراحی المان دانشکده هنرومعماری)

انجمن علمی و استادان گروه معماری

شنبه 28/9/94

12-10

نشست علمی ، تخصصی ( شهرآینده ، شهر پایدار)

مهندس مهرداد ایروانیان- مهندس فرهاد احمدی و دکتر بهروز میرزائیان جلالی

چهارشنبه2/10/94

12-10

مسابقه دانشجویی( طراحی سردر ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

انجمن علمی و استادان گروه معماری

هفته پژوهش برهمه پژوهشگران ساعی و ایرانی مبارک باد