دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تیسنبت منشسیت بمنتشسی مبتمنشسیب1384-12-20

واحد شیراز قهرمان بسکتبال دختران دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس/ مرودشت  نایب قهرمان شد

مسابقات قهرمانی بسکتبال دختران دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با قهرمانی واحد شیراز و نایب قهرمانی واحد مرودشت  به کار خود پایان داد.


sadf
asd
f
asd
f
asd
f
as
df
as
df
as
df
as
df
as
df
asd
fa
sdf
a
sdf
as
df
as
df
as
df
asd
fa
sdf
asdf