دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

شماره های تماس با دانشکده :

36412716- 36412717


 

نام بخش

 

 

شماره داخلی

 

دفتر رئیس دانشکده

310

دفتر مسئول ساختمان

302

معاون آموزشی

308

رئیس آموزش

313

کارشناسان آموزش

314

اداره امتحانات

306

دبیرخانه

309

امور دانشجویی

303

رئیس پژوهش

343

مدیر گروه معماری

343

مدیر گروه تربیت بدنی

335

مدیر گروه تربیت بدنی عمومي

100

مدیر گروه موسیقی

339

مدیر گروه نمایش

335

مدیر گروه نقاشی

339

دفتر فن آوری

380

کارشناس نقاشی و موسيقي

322

رئیس کتابخانه

319

مسئول کتابخانه

342

کتابخانه بخش مرجع

341

دفتر فرهنگ

318

انتظامات

321

امور شهریه

307

بايگاني

311

دفتر تربيت بدني فوق برنامه

109