دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

معاون آموزشی دانشجویی دانشکده

دکتر حامد مضطرزاده

071-36412716-17