دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 اعضای هیئت علمی گروه تربیت بدنی :

 

 

دکتر احمد ترکفر

دکترای مدیریت ورزشی

 

دکتر مهرزاد مقدسی

دکترای فیزیولوژی ورزشی

Email : moghadasi39@yahoo.com

 

 

دکتر سید محمد علی میر حسینی

 دکترای مدیریت ورزشی

Email : mirhosseini24@yahoo.com

 

 

دکتر  اسکندر رحیمی

دکترای فیزیولوژی ورزشی

Email : erahimi@roze.shirazu.ac.ir

 

 

دکتر حمید آروین

دکتری رفتار حرکتی

Email: hamidarvin36@yahoo.com

 

دکتر لیلا جمشیذیان

دکترای مدیریت ورزشی

Email : dr.l.jamshidian@gmail.com

 

 

دکترزهرا رحیمی

دکترای طب ورزشی

 

 مهدی نورا

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

رحیم شیرازی نژاد

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

Email : shirazinejad_rahim@yahoo.com

 

 

سحر ریاستی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 

الهه حیدر نیا

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 

 

کاملیا عبدی

دکتری مدیریت ورزشس

EMAIL : kameliaabdi@yahoo.com