دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


دکتر خسرو موحد

دکترای برنامه ریزی محیطی، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: khmovahed1@yahoo.com

 movahed photo

دکتر هادی کشمیری

دکترای شهرسازی، کارشناسی ارشد معماری

 18-36412716- -071

پست الكترونیك: keshmirihadi@yahoo.com

 

دکتر طاهره نصر

دکترای شهرسازی، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: soha_nasr@yahoo.com

 

دکتر حامد مضطرزاده

دکترای شهرسازی، کارشناسی ارشد طراحی شهری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: hamed_moztarzadeh1360@yahoo.com

 hamed MOZTARZADEH

دکتر محمد پروا

دکترای معماری، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: mohparva@yahoo.com

 

دکتر محمدمهدی حیدری

دکترای شهرسازی، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: heidarimm@yahoo.com

 

دکتر مهسا فلاح نیا

دکترای معماری، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: falahnia_m1@yahoo.com

 

دکتر وحیده حجتی

دکترای شهرسازی، کارشناسی ارشد طراحی شهری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: vahideh.hodjati@gmail.com

 VAHIDEH HODJATI

دکتر محمدعلی تربیت جو

دکترای معماری، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: m.tarbiatjoo@gmail.com

 

مهندس حمید سقاپور

کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: hamidsaghapour@gmail.com

 

مهندس نیاز اسماعیلی

دانشجوی دکترای معماری، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: niaz_esm@yahoo.com

 

 

مهندس بهاره رجایی

دانشجوی دکترای معماری، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: bahareh_rajaee@yahoo.com

 

 

مهندس علیرضا غیورفر

دانشجوی دکترای معماری، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: alireza.ghayoorfar@gmail.com

 

 

مهندس علی روان

دانشجوی دکترای معماری، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: aravan1355@yahoo.com

 

 

مهندس گلنار دهقانیان

کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی

18-36412716 -071

پست الكترونیك: dehghanian.golnar@gmail.com

 

 

مهندس مرجان شهاب زاده

دانشجوی دکترای طراحی شهری، کارشناسی ارشد طراحی شهری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: ma.shahabzadeh@yahoo.com

 

 

مهندس اصلان جنوبی

کارشناسی ارشد طراحی شهری، کارشناسی ارشد معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: aslanjonoubi@hotmail.com

 

 

دکتر کاظم معمارضیاء

دکترای معماری

18-36412716 -071

پست الكترونیك: k@memarzia.com

 

 

مهندس الهام دهقانی

کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی

18-36412716 -071

پست الكترونیك: elham.dehghani89@gmail.com