دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
گزوه نقاشی :


الهام ظریفکارفرد

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

18-36412716 -071

پست الكترونیك:

Elham_zarif_kar@yahoo.com

 

علی اکبر جهانگرد

کارشناسی ارشد نقاشي

18-36412716 -071

پست الكترونیكAlijahangard83@yahoo.com

 

نیما ادهم

کارشناسی ارشد نقاشی

18-36412716 -071

پست الكترونیكNimaadham999@yahoo.com

 

مریم برهمند

کارشناسی ارشد نقاشی

18-36412716 -071

پست الكترونیك:

 barahmandmaryam@yahoo.com

 

سیده ملیحه حسینی مطلق

کارشناسی ارشد نقاشی

18-36412716 -071

پست الكترونیك hossinimotlagh_m@yahoo.com