دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

گروه نمایش :


دکتر علیرضا بنیادی

 

دکتری هنرهای نمایشی

18-36412716 -071

پست الكترونیك: ARBonyadi@yahoo.com

 

مرضیه برزوئیان

 

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

18-36412716 -071

پست الكترونیك: Marziyeborzoeyan@yahoo.com

 

آرمین رهبین

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

 

18-36412716 -071

پست الكترونیك:  Arminrah@ymail.com

 

فرامرز شاه قلعه برچلویی

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

18-36412716 -071

پست الكترونیك:  F_shahghaleh@yahoo.com

 

سعید ذوالنوریان

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

18-36412716 -071

پست الكترونیك: Saeed1977z@yahoo.com