دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

گروه موسیقی :

دکتر علی رادمان

کارشناسی ارشد رشته آهنگسازي

18-36412716 -071

پست الكترونیك: rad.2519@yahoo.com

 

دکتر نگار بوبان

دکترای پژوهش هنر

18-36412716 -071

پست الكترونیك: negarbooban@yahoo.com

 

فرزاد فضلی

کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی

18-36412716 -071

پست الكترونیك: : farzadfazli@gmail.com

 

علی بهرامی

کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی

18-36412716 -071

پست الكترونیك: Alibahrami60@yahoo.com